Uwaga zmiany na węźle Puławska !!! [zdjęcia z terenu budowy]

Uwaga zmiany na węźle Puławska !!! [zdjęcia z terenu budowy]

19 października 2020 Wyłączono przez Kamil Korbik

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje na swojej stronie iż „zbliżamy się do zakończenia robót związanych z budową ostatniej części Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska. Odcinki przebiegające przez Wilanów i Wawer osiągnęły już poziom ponad 90 proc. zaawansowania. Wykonawca ursynowskiego zadania prowadzi intensywne prace w tunelu oraz poza nim, a za tydzień będzie wprowadzał drugi etap zmian w organizacji ruchu na węźle Puławska.”

 

Węzeł Puławska – łączymy istniejącą S2 z nowo budowanym odcinkiem

W przyszły weekend (24 października) zaplanowaliśmy wprowadzenie drugiego etapu zmian w organizacji ruchu na węźle Puławska. Nie będzie możliwości zjechania z S2 (górą) w ul. Puławską. Kierowcy będą musieli wykorzystać w tym celu drogę zbiorczo-rozprowadzającą, sprowadzającą ruch na rondo pod wiaduktami S2. Jest to niezbędne, by dowiązać się obecną drogą do tej nowo budowanej. Wykonawca założył realizację tych robót w przeciągu dwóch miesięcy.

 

W ramach prowadzonych obecnie prac, mających na celu połączenie istniejącego przebiegu drogi z nowym zakresem, przedłużono mur oporowy po północnej stronie wiaduktu. Rozpoczęto odtwarzanie warstw nawierzchni jezdni.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Warszawy, planujemy wraz z wykonawcą, wprowadzenie nowej formy tzw. zawrotki. Stanie się to niezwłocznie po zakończeniu etapu drugiego, a przejściowa zawrotka, zlokalizowana na terenie budowy, będzie funkcjonowała do czasu otwarcia tunelu.

 

Kontynuujemy rozmowy na temat zagospodarowania terenu nad tunelem

Na początku października br. GDDKiA przekazała Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy warunki techniczne dla zabudowy terenu nad tunelem i w jego otoczeniu. Projektant przyszłego parku powinien dostosować jego koncepcję do zrealizowanego tunelu w oparciu o przekazane uwarunkowania. Jednocześnie wskazaliśmy, że warunki budowy obiektów budowlanych, których obszar oddziaływania obejmuje tunel i infrastrukturę niezbędną do jego obsługi, winny być uzgodnione z GDDKiA oraz projektantem tunelu.

 

Pod koniec września br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami m.st. Warszawy dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości w śladzie przebiegu tunelu. Ustalono, że podjęte zostaną działania celem sporządzenia porozumienia regulującego te kwestie.

 

Do zakończenia prac niezbędne jest zatwierdzenie organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu dla S2 jest zatwierdzany przez GDDKiA i miasto st. Warszawa zgodnie z zakresem kompetencji, czyli dla drogi ekspresowej zatwierdza go GDDKiA, a dla ulic miejskich Ratusz.

 

Dla odcinka od węzła Lubelska do węzła Wał Miedzeszyński projekt jest już zatwierdzony. W zakresie następnego zadania, węzeł Wał Miedzeszyński – węzeł Przyczółkowa, po uwzględnieniu uwag miasta st. Warszawy, czekamy na zatwierdzenie złożonego projektu. Na tym odcinku zakres po stronie GDDKiA jest zatwierdzony. Jeśli chodzi o ursynowski odcinek biegnący od węzła Puławska do węzła Przyczółkowa jesteśmy w trakcie procedury uzgadniania projektu stałej organizacji ruchu w zakresie części miejskiej. Zakres GDDKiA został już zatwierdzony. Dziś wykonawca odcinka złożył do Ratusza projekty stałej organizacji ruchu uwzględniające uwagi miasta. Czekamy zatem na ich zatwierdzenie.

 

Biorąc pod uwagę, że wykonawca jest na ukończeniu prac w części naziemnej Zadania A (węzeł Puławska – węzeł Przyczółkowa) niezbędne jest uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu. Pozwoli to na szybkie i sprawne udostępnienie rozwiązań drogowych mieszkańcom Warszawy.

 

Terminy realizacji inwestycji

Zakończenie budowy drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinkach C i B, przebiegających przez teren Wawra i Wilanowa, oraz ursynowskiego odcinka A (bez tunelu), nastąpi do końca 2020 roku. Planowany termin oddania do użytku tunelu przewidziany jest w II kwartale 2021 roku. Pisaliśmy o tym szerzej w komunikacie z 21 sierpnia br.

Nowe terminy zakończenia budów związane są z uznaniem przez inwestora (GDDKiA) części zasadnych roszczeń złożonych przez wykonawców  poszczególnych odcinków S2.

 

Zaawansowanie robót na poszczególnych odcinkach drogi ekspresowej S2

 

Dzieje się w tunelu

Zabetonowano całą płytę denną oraz wszystkie otwory technologiczne w stropie. Wyburzono już tymczasowe podpory pod tunelem metra. Zaawansowanie prac to 84 proc. Wykonano też cały strop pośredni o długości ok. 600 m w najgłębszej części tunelu. Budowane są m.in. wypełnienia ścian żelbetowych, przejścia awaryjne, stropy łukowe, wewnętrzna zabudowa chodnikowa oraz odwodnienie tunelu. Ułożono warstwę konstrukcji nawierzchni od strony zachodniej tunelu. W nawie północnej wykonano stabilizację podłoża oraz warstwę odsączającą.

 

Na powierzchni kontynuowane są zasypki kolejnych warstw poszczególnych segmentów stropu. Prowadzone są roboty związane z przywróceniem ruchu na ul. Rosoła, a na ul. Lanciego prowadzone są roboty odtworzeniowe, gdzie została wykonana warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych. Na wyłączonym z ruchu odcinku ul. Płaskowickiej (pomiędzy ul. Cynamonową a Rosoła) wykonano stabilizację gruntu ze spoiwa hydraulicznego oraz kanalizację deszczową. Na trasie głównej wykonywana jest podbudowa z betonu cementowego pomiędzy obiektami nad przyszłą Al. Rzeczypospolitej a obiektem nad ul. Ledóchowskiej. Po stronie wschodniej trasy kontynuowane są prace związane z humusowaniem skarp, a po zachodniej – prace brukarskie. W ciągu ul. Pileckiego rozpoczęto wykonywanie nasadzeń zieleni.

 

Na wszystkich obiektach po zachodniej i wschodniej stronie tunelu ułożono warstwę asfaltu lanego. Przy zachodnim portalu tunelu trwają prace przy realizacji budynku przyszłego Centrum Zarządzania Tunelem, stacji wentylatorowej i stacji transformatorowej, a przy portalu wschodnim – stacji wentylatorowej i stacji transformatorowej.

 

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wydłużono czas na ukończenie robót do końca marca 2021 r. Powodem wydłużenia czasu na ukończenie była m.in. długotrwała procedura uzyskiwania decyzji ZRID oraz proces zawierania umów z gestorami sieci. Kierowcy pojadą tunelem w II kwartale 2021 r., po zakończeniu odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

 

Koncentracja prac na części nurtowej mostu

Środkowy odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 ma 6,5 km długości, z czego most na Wiśle około 1,5 km. Na tym odcinku prace skoncentrowane są głównie na części nurtowej mostu i dwóch kładkach pieszo-rowerowych. Zaawansowanie robót na całym odcinku wynosi ok. 93 proc.

 

Na nitce lewej obiektu głównego przez Wisłę przygotowywana jest powierzchnia pod układanie izolacji z papy termozgrzewalnej oraz układany jest asfalt lany. Na nitce prawej natomiast kontynuowane są prace związane z budową kap chodnikowych. Pod obiektem, na podporach nurtowych, wykonawca wyburza podpory tymczasowe oraz umocnienia otoczenie filarów. Po stronie Wawra wykonywana jest nawierzchnia z żywic na chodnikach i układana izolacji z papy na jezdni lewej.

 

Na wszystkich pozostałych obiektach, zarówno po stronie Wilanowa jak i Wawra, roboty zostały już zakończone. Jedynie na brzegu wilanowskim budowane są jeszcze kładki po obu stronach mostu głównego w części zalewowej. Zakończono również wszystkie roboty na trasie głównej. Ostatnie prace prowadzone są jedynie na drogach dojazdowych. Porządkowane jest otoczenie trasy oraz sadzone są drzewa i krzewy.

 

Termin zakończenia robót został przewidziany jeszcze w październiku 2020 r. Powodem wydłużenia czasu na ukończenie były warunki geologiczne, których nie można przewidzieć przed realizacją robót. Ponadto w analizie są kolejne roszczenia wykonawcy. Procedowane są dwa oddzielne wnioski o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – dla węzła Wał Miedzeszyński oraz dla węzła Przyczółkowa.

 

Roboty na węźle Patriotów w centrum uwagi wykonawcy

Pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska prace koncentrują się w obrębie „wanny szczelnej” na węźle Patriotów. W tym tygodniu oddano do użytkowania wiadukt w ciągu ul. Patriotów (wschód), co umożliwiło zlikwidowanie dotychczasowego objazdu po stronie zachodniej i rozpoczęcie robót związanych z rozbiórkami fragmentów nawierzchni na ul. Patriotów oraz objazdu. Na „wannie” śrutowana jest powierzchnia płyt dennych pod izolację z papy termozgrzewalnej oraz układana izolacji z papy. Trwa zbrojenie i betonowanie gzymsów ścian wanny, montaż deski gzymsowej, wykonywanie nawierzchni izolacji z żywic na kapach chodnikowych oraz montowane są bariery drogowe. Układana jest warstwa wiążąca z asfaltu lanego i montowane są balustrady na ścianach wanny. Pozostałe obiekty są zabezpieczane przed korozją betonu i prowadzone są roboty wykończeniowe. Estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym przeszły próby obciążeniowe obiektów i sprawdzono działanie systemu odladzania.

 

Wzdłuż trasy S2 montowane są wypełnienia ekranów oraz bariery energochłonne. Malowane jest oznakowanie poziome, zarówno w trasie głównej, jak i na skrzyżowaniach dróg poprzecznych oraz dojazdowych. Kontynuowany jest montaż bramownic oraz humusowanie wraz z obsiewem skarp, poboczy i pasa rozdziału. Prace na całym odcinku zostaną zakończone w grudniu 2020 r., zgodnie z zawartym aneksem wynikającym z podpisanego porozumienia z PKP w zakresie budowy wiaduktu pod czwarty tor.

 

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39673/Finalizujemy-prace-przy-budowie-Poludniowej-Obwodnicy-Warszawy

 

Comments

comments