Polskie firmy coraz bardziej innowacyjne. W tych regionach jest ich najwięcej

W latach 2014-2016 w porównaniu do lat 2013-2015 w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych odnotowano wzrost udziału przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie o 1,4 p. proc. do 20,3%. W usługach natomiast wskaźnik ten zwiększył się o 3,9 p. proc. do 14,5%. 
Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw w 2016 r. największy odsetek podmiotów aktywnych innowacyjnie był wśród jednostek o liczbie pracujących 250 osób i więcej.

W „Przetwórstwie przemysłowym” największy odsetek przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie wystąpił

w dziale „Produkcja wyrobów farmaceutycznych” (49,0%). W przypadku przedsiębiorstw usługowych odsetek ten był najwyższy w dziale „Ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne” (69,0% przedsiębiorstw).

W poprzednim okresie badawczym (2013-2015) w przedsiębiorstwach przemysłowych wskaźnik ten był
najwyższy w dziale „Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej” (46,7%), a w przedsiębiorstwach usługowych – w dziale „Ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne” (68,7%).
Uwzględniając podział terytorialny kraju, największy odsetek aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw
przemysłowych wystąpił w województwie małopolskim (23,7%) i podkarpackim (23,3%), natomiast przedsiębiorstw usługowych – w województwie lubelskim (23,6%). Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (odpowiednio 14,8% i 4,9%).

Źródło: GUS

Przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie to takie, które w badanym okresie wprowadziło przynajmniej

jedną innowację produktową lub procesową lub realizowało w tym okresie przynajmniej jeden
projekt innowacyjny, który został przerwany lub zaniechany w trakcie badanego okresu (niezakończony
sukcesem) lub nie został do końca tego okresu ukończony (tzn. jest kontynuowany).
Przedsiębiorstwo innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych jest to przedsię-
biorstwo, które w badanym okresie wprowadziło na rynek przynajmniej jedną innowację produktową

lub procesową (nowy lub istotnie ulepszony produkt bądź nowy lub istotnie ulepszony proces).

mp/

Źródło: www.kurier.pap.pl

Comments

comments